Çevre, İş Güvenliği ve Sağlığı

Evren Metal

Çevre, İş Güvenliği ve Sağlığı

 Evren Metal, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile bunun sonuçlarını şirket yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği için ise iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına etkili önleyici tedbirlerin uygulanması gerekir. Evren Metal, ISO 45001'i benimseyerek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefler. 

Çevre

Çevreyi koruma, Evren Metal’in iş ve üretim büyüme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Evren Metal bu konuda gerekli olan şu temel ilkeleri benimser:
 
    - Olumsuz çevresel etkilerin kontrolü ve azaltılması,
    - Olumsuz etkiyi azaltarak; süreçleri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmek için araştırma, geliştirme ve inovasyon yatırımı,
    - Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçileri, müşterileri ve paydaşları içeren sorumlu ürün yönetimi ve sürdürülebilirlik politikalarında çevre korumasını teşvik.
      
Evren Metal, ISO 14001 şartlarını yerine getiren Çevre Yönetim Sistemi ile tüm faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini çevresel kirliliği önleyici bir yaklaşıma göre yöneterek, doğal kaynakların verimli kullanımını teşvik eder ve çevreyi korumaya özen gösterir. 

Çevre, İş Güvenliği ve Sağlığı

İSG Politikası

EVREN METAL A.Ş işletmesindeki tüm çalışanlarını en önemli değer kabul ederek, onlara uygun sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle iş kazası ve iş hastalıklarını bertaraf etmeyi amaç edinmiştir.
 
Bu amaç doğrultusunda; 
 
İSG Yönetim Sistemini; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, projenin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler, üyesi olunan ulusal ve uluslar arası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonu  oluşturarak,  yapılandırılacaktır.
 
İSG Yönetim Sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek çalışanlarımız ve tedarikçi elemanlarını eğitimlerle bilinçlendirecektir. 
 
Tüm çalışanların; İSG Yönetim Sisteminin gerektirdiği uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, ilgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerini yürütmelerini sağlanacaktır. 
 
Tüm çalışanların katılımıyla; uygun iş ortamını sağlayarak,  işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik riskleri en aza indirmeyi hedefler ve yönetim sistemimizi geliştirerek sürekliliğini sağlayacaktır.

ISO 14001

 ISO 14001, kuruluşların çevresel performansının artırılması, çevresel kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılmasını amaçlayan bir sistemdir. Evren Metal Çevre Yönetim Sistemi, günümüzdeki ekolojik sorunlar göz önüne alındığında ekolojik dengenin sağlanmasına ve çevreye duyarlı yaklaşım anlayışının benimsenmesine büyük ölçüde katkı sağlayan bu sistemin standartlarına uyum sağlayarak buna uygun gerekli tüm taahhütleri uygulayacak şekilde geliştirilmiştir. Böylece çevresel kirliğin azaltılmasına fayda sağlayacak sistemleri uygulamaktadır. 

ISO14001

ISO 45001

ISO 45001, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. Kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Evren Metal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum sağlamak ve iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi artıracak şekilde geliştirilmiştir. Aynı zamanda İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.

OHSAS 18001

Çevre Politikası

Döküm, Ekstrüzyon, soğuk çekme işlemlerinden elde edilen Pirinç Çubuk, Profil, Külçe Üretimi ve Satışı yapan firmamız, EVREN METAL SAN. TİC. A.Ş. olarak Çevre Politikamız;
  • Çevre ile ilgili yürürlükte olan tüm yerel ve ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uyularak hareket etmektir.
  • Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.
  • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınır ve üretim prosesleri sağlanırken kullanılan enerjinin verimli hale getirilmesi sağlanır. 
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.
  • Geri kazanımı olmayan ve faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan atıklarımızı bertaraf etmeyi ve ettirmeyi taahhüt ederiz.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırılır.
  • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine, iyileştirilmesi çalışılır.
  • Çevre Yönetim Sistemimizin kamuoyunun incelemesine açık bir şekilde tutulacağını beyan ve taahhüt ederiz. 
 

RoHS II

 Avrupa Birliği, 2011/65/EU sayılı direktifi Elektrik ve Elektronik Ekipmanlarda (EEE) Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması’na (RoHS II) yönelik 8 Haziran 2011 tarihinde yayınlamıştır ve 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe koymuştur. 
 
Yayınlanan direktif’te bakır alaşımları için, Article 4(1) bölümünde Annex II dahilinde aşağıdaki maddelerin maximum homojen miktardaki miktarları belirtilmiştir. 
Lead (0,1 %)
Mercury (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Hexavalent chromium (0,1 %)
Polybrominated biphenyls (PBB) (0,1 %)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (0,1 %)
 
Annex III, 6(c), Article 4(1) için bakır alaşımlarında kurşun miktarı ağırlığın %4’ü kadar muaf sayılmıştır. 
 
Evren Metal, tüm ürünlerinde RoHS II direktifine uygun şekilde üretim yapmaktadır ve tüm ürün sertifikalarında bunu RoHS II ibaresi ile temin etmektedir. 

MSDS

Güvenlik Bilgi Formları

Evren Metal, çevresel etki ve değerleri analiz ederek aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla iç ve dış tüm paydaşları ile ürettiği malzemelerin güvenlik bilgi formlarını kullanıcılara ve etkileşim içerisindeki her paydaş ile paylaşmaktadır. Bu güvenlik formları aşağıda kullanmış olduğunuz alaşım özelinde hazırlanmış olup, tüm paydaşlarımızın bilgisine sunulmakta ve dikkat edilmesini arz etmektedir.